Hadith dari segi bahasa bermaksud baharu. Dari segi istilah bermaksud “Segala yang disandarkan kepada Nabi -sallallahu ‘alaihi wasallam- sama ada dari segi percakapan, perbuatan, taqrir (respon nabi yang tidak menyuruh dan tidak melarang), sifat khilqiyyah (kejadian nabi sebagai manusia) dan sifat khuluqiyyah (akhlak).

Termasuk juga hadith ialah apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi’in dari segi percakapan dan perbuatan mereka.”

Hadith dan Sunnah menurut ulamak hadith adalah sama maknanya.

Advertisements